PUTEVI SRBIJE

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ je preduzeće koje obavlja poslove upravljanja, eksproprijacije, održavanja i razvoje državnih puteva u Republici Srbiji. Pre svega u skladu sa Zakonom o javnim putevima Javno preduzeće „Putevi Srbije“ obavlja delatnost upravljanja državnim putevima, koja obuhvata:

  • korišćenje državnog puta (organizovanje i kontrola naplate naknade za upotrebu državnog puta, vršenje javnih ovlašćenja i sl.)
  • zaštita državnog puta
  • vršenje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji državnog puta
  • organizovanje i obavljanje stručnih poslova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti državnog puta
  • ustupanje radova na održavanju državnog puta
  • organizovanje stručnog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom državnog puta
  • planiranje izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite državnog puta
  • označavanje državnog puta i vođenje evidencije o državnim putevima i o saobraćajno-tehničkim podacima za te puteve
  • upravljanje saobraćajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila na državnom putu.

JP „Putevi Srbije“ osnovano je shodno Zakonu o javnim putevima (Sl. Glasnik RS, broj 41/2018 i 95/2018) i obavlja stručne poslove koji se odnose na trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu, eksploataciju, izgradnju, rekonstrukciju, organizaciju i kontrolu naplate putarine, razvoj i upravljanje državnim putevima prvog i drugog reda u Republici Srbiji.

Putevi, kao dobra u opštoj upotrebi, su državna svojina, a upravljanje državnim putem je delatnost od opšteg interesa.

Finansiranje izgradnje i rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnog puta obezbeđuje se iz naknade za upotrebu državnog puta – putarine, finansijskih kredita, budžeta Republike Srbije i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Karta referentnog sistema državnih puteva Putna mreža je jedna od najvećih kapitalnih vrednosti u Republici Srbiji, na čijoj teritoriji ima 16.221,125 km državnih puteva I i II reda i njihova vrednost se procenjuje na oko 4,5 milijarde evra.

Državni putevi IA reda (auto-putevi) – 781,633 km (novembar 2017.g.)

Državni putevi IB reda - 4.486,575 km

Državni putevi IIA reda - 7.783,439 km

Državni putevi IIB reda - 3.169,478 km

Najbitnije o nama

JP Putevi Srbije
Bulevar kralja ALeksandra 282
Poštanski fax 17, 11050 Beograd 22
Srbija

ivana.andrijanic@putevi-srbije.rs